Home

CDTH11B – Danh sách SV đăng ký học phần Thiết kế hệ thống mạng

Comments Off on CDTH11B – Danh sách SV đăng ký học phần Thiết kế hệ thống mạng

CDTH11B – Danh sách SV đăng ký học phần Thiết kế hệ thống mạng – download

SV xem kỹ số thứ tự để làm assignment.

Advertisements

NCTH3A – Điểm thành phần Bảo mật hệ thống thông tin

Comments Off on NCTH3A – Điểm thành phần Bảo mật hệ thống thông tin

NCTH3A – Điểm thành phần Bảo mật hệ thống thông tin – download

CDTH11 – Điểm thành phần Bảo mật hệ thống thông tin

Comments Off on CDTH11 – Điểm thành phần Bảo mật hệ thống thông tin

CDTH11 – Điểm thành phần Bảo mật hệ thống thông tin – download

CDTH11 – Nộp LabReport học phần Bảo mật hệ thống thông tin

Comments Off on CDTH11 – Nộp LabReport học phần Bảo mật hệ thống thông tin

SV lớp học phần Bảo mật hệ thống thông tin hoàn thành LabReport trong giáo trình (lab 1 đến 50, trừ những lab liên quan đến SUSE Linux). Nộp file PDF đến thanhccs@gmail.com

Đặt tên file: MSSV_HoVaTen_LabReport_SecurityPlus.PDF

Ngày hết hạn: 24h ngày 15.11.2011

Chủ đề (subject): LabReport học phần Bảo mật hệ thống thông tin

NCTH2B – Nộp assignment No.1

Comments Off on NCTH2B – Nộp assignment No.1

NCTH2B – Số thứ tự (X) để làm assignment – download

SV lớp NCTH2B nộp assignment (PDF) hạn chót là ngày 14.02.2011 đến thanhccs@gmail.com.

Subject: Submit Assignment No.1

Nội dung:

Họ tên SV:

MSSV:

Lớp: NCTH2B

Nộp assignment No.1 vào lúc ……h ngày …../……/2011

CDTH11 – Nộp Lab report

Comments Off on CDTH11 – Nộp Lab report

SV lớp CDTH11 nộp lab report (PDF) đến thanhccs@gmail.com từ nay đến hết ngày 22.11.2010.

CDTH11 – Danh sách nhóm thực hành môn Mạng máy tính

Comments Off on CDTH11 – Danh sách nhóm thực hành môn Mạng máy tính

Download danh sách – download

SV đi học thực hành theo nhóm đã được phân công.

Older Entries